Mika Flöjt – kalamies ja tutkija
Lapin yliopiston arktisessa keskuksessa, pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutissa Rovaniemellä


KANNATAN VIHREITÄ LINJAUKSIA:


PERUSTULO

Vihreiden uuden työn mallin ensimmäinen toimenpide on siirtyä moderniin perusturvaan. Se tarkoittaa perustuloa.

Vakaa ja varma perustulo luo turvallisuutta. Ihmiset voivat työskennellä, opiskella ja yrittää nykyistä vapaammin, koska jonkinlainen toimeentulo on taattu kaikissa elämäntilanteissa.


TULOEROJA ON TASATTAVA

Tuloerojen kaventaminen on
vihreän veropolitiikan keskiössä ja tuloerojen kaventamiseen tähdätään verolinjauksissa montaa kautta. Tärkein toimista on pyrkimys pienentää houkutinta muuttaa palkkatuloja osinkotuloiksi. Vihreät esittävät myös pääomatulojen verotusta kiristettäväksi kahdella prosenttiyksiköllä, mikä tuottaisi valtion kassaan lisätuloja 100 miljoonaa euroa. Pääomatulojen verottamiseen on myös tuotava progressiivisuutta.


HYVINVOINTI JOKAISELLE

Sosiaali- ja terveyspalvelujen pirstaleinen rakenne luo epätasa-arvoa. Palvelut on organisoitava niin, että kaikkia asiakkaita palvellaan tasavertaisesti. Rakenteiden ja rahoituksen monimutkaisuus haittaa niin asiakkaiden saaman palvelun kuin kokonaiskustannusten arviointia ja seurantaa. Vihreille keskeisiä periaatteita ovat rahoituksen monikanavaisuuden purkaminen, terveydenhoidon ja sosiaalihuollon laadukkuus ja ohjauksen demokraattisuus, kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistaminen, hyvinvointipalveluiden eri sektoreiden vahvempi yhteistoiminta, toimivat hoitoketjut sekä asiakkaan oikeus hakeutua haluamaansa palveluun kuntarajoista riippumatta.


TYÖ ONNELLISUUDEN TAE

Julkisen talouden tasapainottaminen vaatii, että työttömyys saadaan vähenemään, työllisten määrää lisätään ja saadaan varsinkin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret kiinni työhön ja elämän hallintaan. Täystyöllisyys on tärkeä tavoite paitsi valtiontalouden, myös yksilön kannalta; kaikilla pitäisi olla mahdollisuudet tehdä jotain työtä, koska työ on merkittävä onnellisuutta lisäävä asia.


KESTÄVÄ TALOUS RAITEILLE

Eduskuntavaaleissa valitaan Suomen suunta: valittavana on joko vanhaan jämähtämisen tai edistyksen tie. Vihreät haluaa rakentaa sellaisen uuden Suomen, joka uskaltaa investoida tulevaisuuteen ja rakentaa taloutensa kestävälle pohjalle. Vihreiden mielestä valtion tulee luoda omaisuudellaan hyvä kasvualusta yrittämiselle ja työlle. Uudet investoinnit maksavat itsensä takaisin hyvinvointina, uusina työpaikkoina ja verotuloina.


VIHREÄ KUNTA

KUUSAMON KESTÄVÄN KEHITYKSEN JULISTUS 

jonka Kuusamon kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnan 125-vuotisjuhlakokouksessa 5.4.1993. Pöytäkirjassa mainitaan, että julistus on valtuustossa käydyn arvokeskustelun tulos, jolla otetaan vastuu tulevaisuudesta niin, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus aineelliseen ja henkiseen hyvinvointiin ja yrittämiseeen Kuusamossa. Valittu tie on kestävän kehityksen linja.  Tästä kokouksen pöytäkirjaote – PDF


" Tällä juhlallisella julistuksella Kuusamon kunnanvaltuusto sitoutuu noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikissa päätöksissään. Samalla kunnanvaltuusto haluaa osoittaa kiitollisuuttaan paikkakuntansa luonnolle tunnustaen sen Kuusamon tärkeimmäksi elämää ylläpitäväksi voimaksi.

Kuusamon ylängölle on ominaista luonnon monimuotoisuus ja vaihtelevuus, sen tavaton sitkeys mutta toisaalta myös haavoittuvaisuus. Jylhät, komeat vaarat tykkykuusineen ja rinnesoineen sekä rehevine jokikanjoneineen tarjoavat
elinympäristön lukuisille kasviharvinaisuuksille, joista monet elävät täällä esiintymisensä äärirajoilla. Kuusamo on taigan, arktisen ja eurooppalaisen ainutlaatuisen runsaslukuisen eläimistön kohtaamispaikka vedenjakajalla, jossa suurpedoilla ja suurpetolinnuilla on aina ollut sijansa. Joet, milloin rauhallisesti virtaavina nivoina tai kumeasti pauhaavina, jopa taimenen voittavina koskina, kutsuvasti solisevina tammukan asentopuroina, salaperäisinä metsälampina tai kalaisina ilta-auringossa maikkuvina erämaajärvinä lyövät leimansa koillisen maisemaan. Kaiken elollisen jähmettävä pakkanen vaihtuu täällä hetkessä sokaisevaksi lumipyryksi tai kesän riisuvaksi helteeksi muuttuakseen jälleen pian sadetta enteileväksi sääskiparven juhlaksi.

Kuusamolainen on aina elänyt osana luontoa ja luonnosta. Kunnan ensimmäiset elinkeinot olivat metsästys ja kalastus, joita seurasivat karjan- ja poronhoito, maanviljely, metsä- ja kalatalous ja viimeisimpänä matkailu. Luonto on ollut kuusamolaisille aina kaikkinaisen henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin sekä virkistyksen lähde. Luonto on muovannut kuusamolaisen kulttuurin omaperäiseksi ja omavaraiseksi sekä kuusamolaisen ihmisen yritteliääksi ja työteliääksi. Niin kuin Kuusamo on erilaisten luontotyyppien kohtaamispaikka, on se aina ollut myös erilaisten kulttuurien kohtaamispaikka.
Moniarvoisuus ja kansainvälisyys juontavatkin juurensa paikkakunnan historiaan ja Kuusamon maatieteelliseen sijaintiin.

Tästä moniarvoisesta kulttuuri- ja luontoympäristöstä me olemme ylpeitä. Näitä arvoja, kuusamolaista luontoa ja sen elinvoimaisuutta, me sitoudumme täten puolustamaan ja suojelemaan. Menneisyyden virheistä otamme opiksemme
yhteistä tulevaisuutta luodessamme. Luonnossa on se arvoperusta, jonka varaan me rakennamme yksilöllisyytemme, tulevaisuutemme sekä mahdollisuutemme muuttuvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa. Päämääränämme on kunta, joka voi myös seuraavan 125 vuoden kuluttua olla esimerkillinen kansalais- ja luontokunta. Haluamme kehittää Kuusamosta kestävän kunnan.

Tämä julistus velvoittaa Kuusamon kunnan toimielimiä ja kaikkia kunnan palveluksessa olevia kaikissa toimissaan. Tätä julistusta noudattakoot myös kaikki Kuusamon asukkaat, yhteisöt ja yritykset, loma-asukkaat sekä kunnan alueella muutoin tilapäisesti oleskelevat ihmiset."

Kuusamossa 5.4.1993
Kuusamon kunnanvaltuuston 125-vuotisjuhlakokous


Kuusamon kestävän kehityksen julistus on entistäkin ajankohtaisempi.

Kuusamo on hieno maaseutu- ja eräpitäjä, luontokaupunki kehittyvän vihreän talouden keskuksenaan ja Ruka- ja Oulanka matkailun vuorovaikutteisina vetovoimina. Vihreä Kuusamo tarkoittaa vihreää taloutta, pienyrittäjyyttä ja hajautettua energiantuotantoa, mm. bioenergiaa. Vireä maaseutu sisältää ajatuksen siitä, että maaseudun on mahdollista olla kestävästi elinvoimainen, niin ihmisen kuin luonnonkin näkökulmasta. Globaalimuutoksien aikakaudella tarvitsemme hajautetun, elinvoimaisen ja puhtaan ruoka- ja alkutuotannon sekä kalaiset vedet jälkipolville. Kuusamossa on mahdollisuuksia edistää lähi- ja luomuruuan tuotantoa, etätyötä, perinne- ja puurakentamista, omavaraistaloutta ja luonnonläheisiä elinkeinoja. Kuusamo antaa mahdollisuuden kokea päivittäin virkistystä, yhteisöllisyyttä ja ihmisenkokoista elämää. Nautitaan Kuusamosta, sen luonnonläheisestä elämästä ja jätetään perinnöksi turvallinen, vireä ja vihreä Kuusamo.

Minun on helppo sitoutua Kuusamojulistukseen, koska sen arvomaailma on minun arvomaailmaani.

Pallon Parhaaksi !

A personal Finnish web site of
Mika Flöjt © 2012
KUUSAMO – FINLAND
All rights reservedmailto:MIKA%20FL%C3%96JT%20%3Cmika.flojt@gmail.com%3E?subject=Postia%20web-masterille%20-%20WWW.MIKAFLOJT.FIshapeimage_4_link_0

Mika Flöjt
Kuntavaaliehdokas (vihr.) ja
Suomen Maaseutu- ja erävihreiden varapuheenjohtaja